תקנון ותנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האלבום “סיור סליחות” (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י חברת י.ע.א.ש השקעות בע”מ, ח.פ. מס’ 513783449, מרח’ בארי 56 רחובות (להלן: “החברה”). האתר משמש כאתר סחר ומכירה רשמי ובלעדי למוצרים של החברה בישראל (להלן: “המוצרים”). האתר הינו בבעלותה הבלעדית של החברה.

 1. כללי

 1. התנאים בתקנון זה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת (אך לא רק) טלפון סלולארי, מכשירי טאבלט למיניהם, ועוד).
  כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט, בין באמצעות רשת הסלולאר ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

 1. השימוש באתר כפוף לאמור בתקנון זה ובעצם הגלישה והשימוש באתר יראו את המשתמש כמי שמסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את תקנון זה וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו במלואן.

 1. חל איסור לעשות שימוש באתר למטרות לא חוקיות כלשהן.

 1. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
  החברה עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים, לרבות תמונות. חרף האמור יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או שלא מתוך רצון להטעות אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות, והחברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות ו/או ההשמטות.

 1. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות של המשתמש ו/או המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 1. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.

 1. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצרים, כפי שהם מוצגים באתר, לבין המוצרים כפי שהם במציאות.

 1. המועד שנרשם, לכל דבר ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

2. הרשמה לאתר

 1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים (להלן: “הזמנה”) על המזמין להירשם באתר  באמצעות טופס הרשמה מקוון. על המזמין לבחור אם ברצונו לקבל מהחברה מידע פרסומי ושיווקי. אישורו של המזמין לפי סעיף זה מהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי ושיווקי מהחברה כאמור, בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. אישור זה יהיה בתוקף עד לביטולו על-ידי המזמין בהודעה לחברה.

 1. כל אדם רשאי להשתמש באתר, לרבות לצורך ביצוע של רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו בגיר שמלאו לו 18 הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, ובעל כרטיס אשראי תקף על שמו, שהונפק  על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).

 1. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון המצוי באתר.

 1. החברה רשאית מעת לעת לדרוש מהמזמין פרטי זיהוי נוספים.

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות (אך לא רק) בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

 1. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

 1. מסירת פרטים שגויים במתכוון;

 1. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים של החברה ו/או בצד ג’ כלשהו;

 1. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 1. רכישת מוצרים באתר

 1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות. לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב, מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו על מנת לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה, לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ובנוגע להתנהלות במידה שמקבל ההזמנה אינו נמצא בבית. קיימת חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית ובלעדי זאת לא תתאפשר השלמת ההזמנה.

 1. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מלאים ומדויקים. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.  

 1. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.

 1. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה משום שבהזמנה נמסרו פרטים מוטעים המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

 1. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.

 1. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצרים על ידי המזמין ייחשב לביצוע הזמנה. עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי , הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה. חיוב המזמין עבור המוצר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי ו/או באמצעות אפליקציית ביט כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.

 1. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

 1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי \ אפליקציית ביט.

 2. אם המזמין יבחר להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, מספר תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו.

 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהחברה תכבד.

 4. לאחר שפרטי התשלום הוזנו בטופס ההזמנה המקוון, יישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה הינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו על-ידי החברה.

 5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה והוא יחויב בעלות המוצרים.

 6. במקרה בו העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והחברה תיצור עמו קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצרים הנרכשים במלאי במועד ההזמנה ו/או במועד האספקה המבוקש. אם לא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא לחברה חבות כלשהי כלפי המזמין בכפוף לכך שהחברה תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם לחברה בגין המוצרים ו/או תבטל את החיוב של המזמין אם בוצע בגין פעולת הרכישה.

 8. יובהר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהיה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידיו.

 9. מועד המשלוח יקבע לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי.

 10. במידה שהמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע על כך לחברה על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

 •  
 1. אספקה והובלת המוצרים

 1. אספקת המוצר על-ידי החברה תיעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי, כמפורט לעיל. המוצר יסופק לכתובת שהמזמין מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.

 2. זמני האספקה של המוצרים הם: באמצעות דואר רשום (בדואר ישראל) – תוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה; באמצעות חברת משלוחים – תוך 5 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.  ימי עסקים לעניין תקנון זה: ימים א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

 3. שליחת מוצרים באמצעות חברת משלוחים תיעשה לכתובת המזמין או לנקודת חלוקה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים ולאזורי החלוקה של חברת המשלוחים, ובתיאום מראש עם מקבל ההזמנה.

 4. במידה שאין ביכולתה של חברת המשלוחים, מכל סיבה שהיא, לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח שצוינה על-ידי המזמין בהזמנה, החברה תודיע על כך למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.

 5. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, המזמין יישא בתשלום של דמי משלוח (להלן: “דמי המשלוח”). סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח שאותה המזמין בחר (דואר רשום או חברת משלוחים), אלא אם כן צויין אחרת.

 6. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי. החברה רשאית לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.

 7. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה של מוצרים ו/או לאי אספקה של מוצרים, אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:

  1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע;

  2.  אירועים שאינם בשליטת החברה כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור, אספקה או הובלה של מוצר.

  3. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

  4. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

 8. במקרה שהמזמין לא יהיה בנקודת מסירת המוצר במועד שתואם עמו המוצר יוחזר על-ידי חברת המשלוחים לחברה והמזמין יחויב בעלות ההחזרה לחברה.

 9. על המזמין להודיע מיידית לחברה אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במקרה כזה זמן האספקה בהתאם לסעיף 5.2 שלעיל  ייחשב מיום תיאום מועד חדש עם המזמין.

6. ביטול רכישה מצד המזמין

 1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:

 1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”לsiur.selichot@gmail.com 

 2. ביטול עסקה על-ידי המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

 3. ביטול העסקה על-ידי המזמין כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.

 4. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על-ידיו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. דמי המשלוח אינם מהווים חלק ממחיר המוצר ולכן ככל שהמוצר נשלח למזמין לפני קבלת ההודעה על ביטול העסקה, דמי המשלוח לא יוחזרו. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול או דמי משלוח כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר את המוצר, יחולו גם-כן.

 1. ביטול רכישה מצד החברה

 1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין מוצרים שלא סופקו עקב ביטול עסקה ו/או מכירה ו/או הזמנה כאמור.

 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 4. במידה שהתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 1.  קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג ומין באתר, בשמו, בתוכנו, בשם המתחם שלו ובמוצרים, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים, העיצובים, הסמלים, סימני המסחר, הסודות המסחריים והמוניטין, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לחברה להשתמש בהם.

 2. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע או תוכן כלשהו מהאתר או מהמוצרים, בכל מקום שהוא ולכל מטרה שהיא, בלא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב של החברה.

 3. אין לקשר לתכנים מהאתר ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא. על אף האמור, ניתן לבצע קישור עמוק לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר (להלן: “קישור עמוק”) וזאת בכפוף לקבלת הסכמה מהחברה מראש ובכתב.

 4. החברה רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה למאן-דהוא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.

 1. אחריות

 1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא למוצרים ו/או לאתר ו/או לביצועי האתר.

 2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

 3. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 1. סודיות ופרטיות

 1. המזמין מאשר, כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה למסור פרטים כלשהם לחברה וכי מסירת כל המידע שנמסר על-ידיו לחברה נעשתה מרצונו החופשי ובהסכמתו.

 2. שם, מען ודרכי התקשרות של המזמין (להלן: “פרטי המזמין”) יישמרו על-ידי החברה.

 3. החברה לא תעביר את פרטי המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך, וזאת רק לשם השלמת עסקה.

 4. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה שאותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים על-ידי החברה.

 5. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטי המזמין לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או כאשר המזמין עשה שימוש בשירותי האתר ו/או החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי ו/או בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 6. החברה תוכל להשתמש בפרטי המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים ו/או לצורך פרסום ממוקד.

 7. המזמין מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש כאמור בתקנון זה בפרטים שנמסרו על-ידיו ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

 8. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע שבידיה על-ידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה ו/או לעשות בו שימוש בלתי מורשה, לא תהיה למשתמש באתר ו/או למזמין כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, והם משחררים את החברה ומי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור.

 9. במקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין אם המידע שבידיה יאבד.

 10. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש באתר שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

 1. דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על פרשנותו ו/או על השימוש באתר ו/או על ההזמנה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובעים מאלה, הוא הדין הישראלי בלבד.

 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

שירות לקוחות
אנא פנו אלינו בכל נושא בטלפון 052-2499930, כתובתנו: רח’ בארי 56 רחובות